Ekologická likvidace vozidel a autovraků

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL Sdružení a Správa služeb - zprostředkování ověřeným partnerům s licencí v celé ČR podle platné legislativy. Ekologická likvidace autovraků jakýchkoliv typů, stavů a stáří, za některé vozy platba v hotovosti. Předání dokladu pro Úřad k trvalému odhlášení vozidla. Odtah zdarma, platí po celé ČR- Telefonní ústředna GSM tel: 774 669 904 mail: ekolikvidacevozidla@ekompark.cz
 

INFORMACE PRO KLIENTY

Pozor: jestliže vám někde stojí zaparkované vaše vozidlo, které má přidělenou RZ a i přes to ho z nějakého důvodu neužíváte, tak musíte stále platit zákonné pojištění, jestli tak nečiníte, je otázkou času, kdy se na vás obrátí Č.K.P. (Česká kancelář pojistitelů)

Provádíme výkup ojetých vozidel př. ekologickou likvidaci vysloužilých a havarovaných vozidel všech modelů,

značek a stáří a to jak osobních (vč. motocyklů), tak užitkových nad 3,5 tuny.

Vaše vozidlo zdarma odvezeme, zdarma ekologicky zlikvidujeme a zdarma následně vystavíme doklad, potřebný pro odhlášení vozidla z registru motorových vozidel, ( po domluvě za klienta možno vyřídit i dopravní inspektorát )

Odtahová služba je nonstop k dispozici po celé ČR !

AKCE VRAKY Z ULIC

Česko, pojízdné autovrakoviště Evropy

Po českých silnicích se prohánějí stále starší auta. Jejich průměrné stáří za loňský rok přesáhlo hranici 14 let, průměrné stáří vozu v Evropské unii je o sedm let nižší. V tuzemsku je přes 4,7 milionu registrovaných vozů a téměř 35 procent jich je starších 15 let.

Jenže obecně platí, že čím starší, tím nebezpečnější. A to jak pro posádku, tak pro okolí. Provozem starších vozidel, zejména bez katalyzátoru, zatěžujeme prostředí nebo ovzduší dvakrát více, než je evropský průměr. Auta starší šesti let navíc způsobila polovinu nehod, přitom ve vozidlech starších deseti let zemřelo o třetinu více lidí. Nejen že po odtažení vraku pomine vytékání škodlivin do přírody ale přestane hyzdit i krajinu, autovraky zabírají parkovací místa, ale také mohou překážet záchranářům nebo čištění ulic. Dobrou zprávou ale je, že vraků rok od roku ubývá, i přes to že vraky likviduje soukromá firma, která bezplatně vrak vozidla řádně a v souladu se zákonem zlikviduje tak odtah a ekologická likvidace vraku nestojí nic jak městskou kasu tak majitele automobilu ani korunu.

Jak je to s vraky vozidel na komunikacích?

Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle ustanovení § 19 odst. 2. písm. g)

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zakázáno odstavovat

silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní

poznávací značkou (registrační značkou) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k

provozu. Vozidlo splňující výše uvedené podmínky je, dle tohoto ustanovení, nazýváno

"vrak".

Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace

odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. V případě, že vlastník

komunikace nemůže zjistit vlastníka vraku, vylepí na vrak „VÝZVU“ k jeho odstranění a

zveřejní na své úřední desce po dobu dvou měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se má za

to, že je vozidlo vrak (dle § 37 odst. 4. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně

některých dalších zákonů, v platném znění). Obec jej nechá z místa odstranit a následně

ekologicky šetrným způsobem zlikvidovat. Náklady spojené s likvidací vraku je povinen

uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Všichni majitelé aut vědí, že je zakázáno vozidlo jen tak odstavit na komunikaci a nechat

ho tam, dokud ho někdo nerozebere nebo neodstraní místo něj. Někteří si s tím však hlavu

nelámou.

Zde je k nahlédnutí skutečnost u našich nedalekých sousedů

http://www.knihy-a.cz/26536/pohrebiste-aut-kde-konci-miliony-neprodanych-kusu

Výskyt kontejnerů a pudlic na tříděný odpad se hojně rozrůstá do rozsáhlých koutů naší republiky, nebude dlouho trvat a budeme seznámeni s pudlicemi na zelené, hnědé a čiré sklo ale kdepak jsou v dohledné době kontejnery do kterých patří vysloužilá vozidla ?

O danou problematiku se stará už nyní správa služeb ekomparku. Pokut už nechcete nadále provozovat vaše vozidlo, tak bez jakýchkoliv skrytých poplatků, pouze za cenu vašeho času potřebného k předání vozidla odtahové službě, která ho sama profesionálně naloží a to ve vámi určenou dobu, naskýtá se i možnost vykoupení vozidel na místě, odtah je zdarma, doklad o ekolikvidaci potřebný k trvalému vyřazení vozidla také zdarma, jelikož firmy které berou Evropské dotace, nemohou vybírat peníze od občanů. Kompletní servis vyřízení formalit spojených s odhlášením vozidla z registru vozidel jsou pro nás každodenní záležitostí v rámci akce Vraky z ulic - platí stále k ohleduplnosti recyklace ! Vrak, který překáží v ulici, na parkovišti, u vás na soukromém pozemku nebo kdekoliv jinde může kdokoli nahlásit.

Je potřeba si uvědomit, že autovrak není kus železa ale nebezpečný odpad.

Pokud ve svém okolí narazíte na autovrak, můžete o něm buď informovat místní policejní oddělení, anebo přímo Správu služeb EkoMultiParku v ČR na čísle 774669904 anebo mailem na: ekolikvidacevozidla@ekompark.cz - ( nikde nic neplatíte !!! )

Pro časově vytížené a imobilní občany aktivně pomůžeme vyřídit formality spojené s trvalým odhlášením vozidla na příslušném úřadu odboru dopravy pod který spadá registr vozidel a další, aby se dalo zrušit zákonné pojištění na dané vozidlo pokut nemáte rz ve stavu dočasného vyřazení vozidla --- doručení dokladů o ekologické likvidaci vozidla .

Podporuje správa služeb Ekompark Cz - (medium platí stále)

KONTAKT :

Správa služeb - Ekompark

Tel: 774 669 904 mail: ekolikvidacevozidla@ekompark.cz

Sbírka zákonů: ·

Likvidace vozidel a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

Likvidace vozidel a vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Likvidace vozidel a vyhláška č.352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Likvidace vozidel a vyhláška č.351/2008 Sb.

Likvidace vozidel a vyhláška č.383/2008 Sb., novela zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

Likvidace vozidel a vyhláška č.54/2010 Sb. 

Likvidace vozidel a směrnice EU č.2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností. 

Likvidace vozidel a zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

VEŠKERÉ INFORMACE O DANÉ PROBLEMATICE A ZMĚNÁCH TAKÉ NA

www.ekompark.cz www.ibesip.cz www.mdcr.cz 

www.bezpojisteni.cz www.dopravni-inspektoraty      

www.ckp.cz www.prepisy-vozidel.cz

Ekologická likvidace vysloužilých a havarovaných vozidel všech modelů, značek a stáří a to jak osobních (vč.motocyklů), tak užitkových nad 3,5 tuny-

Vystavení potřebného dokladu pro trvalé vyřazení z registru vozidel je zdarma !

Naložení včetně odtahu zdarma ve vámi určenou dobu.

Vaše vozidlo bude zdarma ekologicky zlikvidováno !

Vyplacení hotovosti za vybraná vozidla. Vše bez skrytých poplatků.

Využijte našich služeb -

doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)

Podle § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je možné vyřadit vozidlo z registru vozidel po předložení potvrzení o převzetí autovraku. Vzor potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je stanoven přílohou č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

V případě, že se majitel vozidla zbavuje v zahraničí, je nutné vozidlo předat pouze do zařízení, které má oprávnění ke sběru a zpracování autovraků od od příslušného místního orgánu státní správy nebo jím pověřené osoby. Zpracovatel v rámci EU vystaví předávajícímu zdarma osvědčení o likvidaci vozidla. Minimální požadavky na osvědčení o likvidaci vozidla jsou stanoveny rozhodnutím komise 2002/151/ES.

DOKLAD O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VOZIDLA (POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU AUTOVRAKŮ)

03. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE

Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)

04. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI

Tato situace se týká získání potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel.

05. KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla.

Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

06. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných).

Tato povinnost se týká nejen vlastníků vozidel, ale i obcí, na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti zjistit vlastníka vozidla.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

• zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla,

• předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku.

07. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE Navštivte stránky ekologické likvidace vozidel v České Republice: www.ekomultipark.cz

08. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

Informace o provozovatelích zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků vám zdělí správa ekomultiparku, případně krajský úřad (v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy), který dává souhlas k provozu těchto zařízení, nebo na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, resp. magistrátech provádějících trvalé vyřazení vozidel z provozu.

10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU

Předložte:

• doklad totožnosti v originále (občanský průkaz),

• u firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku,

• technický průkaz vozidla (TP).

11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI

Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.

(Pozn.: Zařízení ke sběru a zpracovatelské zařízení má vlastní předtištěné formuláře.)

12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání.

14. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů

18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ

Sankce mohou být uděleny v souladu s § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

"Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem."

23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ A V JINÉ FORMĚ Ministerstvo životního prostředí

24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel (Registrace vozidel) Zahájení činnosti v oblasti nakládání s autovraky (Odpady - Podnikatel)

25. ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Ministerstvo životního prostředí - odbor odpadů

27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

10.11.2010

28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN

10.11.2010

29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU

Bez časového omezení.

  ...(číst dále)

Kontaktujte nás

+420 774 669 904
ekompark@email.cz